Zmiany w przepisach dotyczących rozliczenia opakowań

Realizacja obowiązku recyklingu i odzysku opakowań z tworzyw jednorodnych od 1 stycznia 2014 r. –  komentarze do ustawy

Od 1 stycznia 2014 r. przedsiębiorcy rozliczają się z wykonanego recyklingu i odzysku opakowań wprowadzanych na rynek na nowych zasadach podyktowanych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Jak się okazuje ustawa nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania, które mogą nasunąć się przedsiębiorcom podczas wdrażania nowych przepisów. Poniżej przedstawiamy praktyczne informacje dotyczące rozliczenia:

Ustawa w art. 20 mówi:

„Ust. 2 Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym.

Ust. 3 Wprowadzający produkty w opakowaniach, który rozpoczyna działalność gospodarczą w danym roku kalendarzowym, oblicza poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za ten rok w stosunku do masy wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań w tym roku.”

 

Zastosowanie nowych rodzajów opakowań w trakcie roku rozliczeniowego

Przedsiębiorca, który w drugim i następnych latach rozliczania wykonanego recyklingu i odzysku wprowadzi na rynek towar w nowym rodzaju opakowania, po zakończonym roku powinien rozliczyć ten rodzaj opakowania na podstawie masy rzeczywistej .

Przykład: Przedsiębiorca w latach 2010-2013 wprowadzał produkty w opakowaniach z papieru i tworzyw sztucznych. W 2014 r. wprowadził towar w opakowaniach papierowych, z tworzyw sztucznych i dodatkowo w opakowaniach ze stali. Rozliczenie 2014 r. będzie polegało na rozliczeniu opakowań na podstawie:

- masy opakowań wprowadzonych w 2013 r. w przypadku opakowań z papieru i tworzyw sztucznych

- masy opakowań wprowadzonych w 2014 r. w przypadku opakowań ze stali

 

Zaprzestanie wprowadzania na rynek jednego lub kilku rodzajów stosowanych opakowań w trakcie roku rozliczeniowego

Przedsiębiorca, który w danym roku rozliczeniowym zaprzestaje stosowania jednego lub kilku z rozliczanych wcześniej opakowań (rzeczywiste wprowadzenie wynosi „0”) po zakończonym roku nie ma obowiązku rozliczenia tych opakowań na podstawie roku ubiegłego.

Przykład: Przedsiębiorca w 2014 r. nie wprowadził na rynek kilku z wcześniej stosowanych rodzajów opakowań (rzeczywiste wprowadzenie wyniosło „0”) zatem w sprawozdaniu za 2014 r. nie powstanie obowiązek rozliczenia tych rodzajów opakowań na podstawie roku ubiegłego.

 

Zakończenie działalności w trakcie roku rozliczeniowego

Przedsiębiorca, który zakończył działalność w trakcie roku rozliczeniowego i do tego czasu wprowadził powyżej 1 tony opakowań powinien rozliczyć opakowania na podstawie pełnej masy wprowadzonych opakowań w roku ubiegłym. Oznacza to, że nawet pomimo wprowadzenia w roku sprawozdawczym znacznie mniejszej masy opakowań niż wprowadzonych w roku poprzednim, takiego przedsiębiorcę nie obowiązuje „proporcjonalne” rozliczenie opakowań.  W przypadku gdy przedsiębiorca wprowadził poniżej 1 tony opakowań obejmuje go zwolnienie z obowiązku recyklingu i odzysku na podstawie art. 6 i 7 Ustawy (jednak nawet przedsiębiorcy z tej grupy mają obowiązek złożenia sprawozdania, tyle że w uproszczonej formie).

Przykład: W marcu 2014 r. firma zakończyła działalność w zakresie wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach i złożyła w Urzędzie powiadomienie o zakończeniu działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. W roku 2013 firma wprowadziła 20 ton opakowań z papieru, natomiast w 2014 r. już tylko 3 tony. Rozliczenie do Urzędu Marszałkowskiego powinno obejmować masę opakowań wprowadzonych w 2013 r., czyli 20 ton.

 

Zwolnienie z obowiązku recyklingu i odzysku opakowań – pomoc de minimis

W sytuacji w której w danym roku kalendarzowym rzeczywiste wprowadzenie na rynek opakowań nie przekroczy 1 tony przedsiębiorca podlega zwolnieniu z obowiązku rozliczenia recyklingu i odzysku. Wprowadzający na rynek produkty powinien jednak pamiętać, że obowiązuje go:

- przedłożenie we właściwym Urzędzie Marszałkowskim dokumentów określonych w art. 7 Ustawy

- złożenie uproszczonego sprawozdania o wprowadzonych na rynek opakowaniach.

                                               

 

Monika Karaś

Specjalista ds. Ochrony Środowiska